بسم الله الرحمن الرحیمان شا الله می خوایم یک پایگاه مذهبی خوب برای بچه حزب اللهی ها داشته باشیم 
.


یاعلی